کلمات کلیدی: اربعین، مرکز ملی پاسخگویی، انجمن گفتگوی دینی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی این نرم افزار اندرویدی با در دو نسخه عمومی و ویژه مبلغان توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید و عرضه شد.