حجه الاسلام دکتر مجید همتی مولفه های تربیت اثر بخش شامل مولفه پذیرش، مولفه استقلال و مولفه کنترل را مطرح نمودند

این جلسه با حضور و ارائه حجه الاسلام دکتر مجید همتی برگزار شد. ایشان مولفه های تربیت اثر بخش شامل مولفه پذیرش، مولفه استقلال و مولفه کنترل را مطرح نموده و به چهار سبک فرزند پروری نیز که برآمده از مولفه های مذکور هستند نیز اشاره نمودند و در نتیجه چهار شکل از خانواده را ترسیم و توضیح دادند که عبارتند از خانواده سهل گیر، خانواده مستبد، خانواده بی اعتنا و خانواده مقتدر.