طـی حکمـی حجـت االسـلام و المسـلمین سـیدابوالفضل حسـینی زاده بـه عنـوان سرپرسـت روابـط عمومـی ایـن مرکـز منصـوب شـد.

طـی حکمـی از سـوی رییس مرکـز ملی پاسـخگویی به سـؤالات دینـی، حجـت االسـلام و المسـلمین سـیدابوالفضل حسـینی زاده بـه عنـوان سرپرسـت ارتباطـات - روابـط عمومـی ایـن مرکـز منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسـامی، متـن ایـن حکـم بـه ایـن شـرح اسـت:
حضـور جنـاب حجـت االسـلام و المسـلمین دکتـر سـیدابوالفضل حسـینی زاده (زیدعــزه) با اهداء سلام نظـر بـه حسـن سـوابق علمـی و اجرایـی شـما در مرکـز ملـی پاسـخگویی مدت 6 مـاه بـه سـمت سرپرسـت ارتباطـات - روابـط عمومـی مرکـز ملـی پاسـخگویـی منصـوب مـی شـوید.
بـا توجـه بـه مأموریـت هـای ایـن مرکـز، جایـگاه ارتباطـات و تعاملـات با سـایر بخـش هـای دفتـر و مراکـز فرهنگـی و حـوزوی و نیـز فعالیـت هـای ناظـر به روابـط عمومـی و تبلیغـات از اهمیـت قابـل توجهـی برخـوردار اسـت کـه امیـد اسـت بـا همـت و دانـش جنـاب عالـی بـه نحـو مطلـوب سـامان یابد.
طـی حکمـی حجـت االسـلام و المسـلمین سـیدابوالفضل حسـینی زاده بـه عنـوان سرپرسـت روابـط عمومـی ایـن مرکـز منصـوب شـد.