آیة الله مجتهدی تهرانی
ریا.ناراحت شدن از نگاه مردم.قضاکردن نماز ریایی.صف اول جماعت برای نشان دادن.