آیة الله مجتهدی تهرانی
خدا هم کنتور داره.حرف ضروری.گناه زبان.محاسبه سخن ها

حرف زدن زیادی ممنوع...