حجة الاسلام والمسلمین مسعود عالی
شخصیت زن.ارزش عفت.فلسفه حجاب.پوشاندن جذابیت های زن

درجهان امروز شخصیت زن زنده به گور می شود.........
جذابیتی که زن را تبدیل می کند به کالا........