بدون رسيدن به اوج لذت ترشحاتي كه خارج ميشود تميز است.در اوج لذت هم احساس نمي كنم مني ازمن خارج شده باشدهميشه شك دارم كه ايا غسل برمن واجب شده يا نه

با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز
ترشحات پاک است و غسل لازم ندارد.
زن با دوچيز جنب مي شود و هرگاه جنب شود بايد غسل جنابت کند:
1. داخل شدن آلت تناسلي مرد به جلو يا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه يا بيش ترداخل شود، زن و مرد هردو جنب مي شوند ،گرچه مني خارج نشود.
2-بيرون آمدن مني، چه درخواب باشد يا در بيداري.
اگرزن بر اثرتحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت وشهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود، جنب مي شود. اگر به اوج لذت نرسد ومايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه، جنب نمي شود و غسل لازم نيست.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند ،جنب مي شود . اگر يقين پيدا نکند ،جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده ،جنب نمي شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت، سوال 171؛ امام خميني، استفتاآت، ج1 ،سوال101-104؛