پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
هر رفتاري بر اساس نيازهايي اتفاق مي افتد. در اين گونه روابط ( مرد متأهل با زن شوهر دار و زن شوهر دار با مرد متأهل) مرد و زن در کنار همسران خود به نيازها و انتظارات و خواسته هاي خود نمي رسند، با اينکه آستانه تحمل مشکلات و کمبودها در زنان بيش تر از مردان است. اما به هر حال وارد رابطه هاي غير منطقي مي شوند، بدون اينکه عواقب اين گونه روابط را در نظر بگيرند، تنها به آرامش موقتي در کنار همديگر فکر مي کنند، با اين که حتي آرامش موقتي همراه با احساس گناه و تعارض دروني مي باشد.
اين گونه روابط باعث کاهش هر بيش تر تحمل همسر شرعي و قانوني شده ، در طرف مقابل هم نيازهايي به وجود مي آيد که به تدريج طرف مقابل هم به دليل کمبودهاي به وجود آمده ممکن است رابطه اي غير منطقي با افرادي داشته باشند که بتوانند درک بهتري از شرايط روحي شان داشته باشند . در نتيجه کانون خانواده هر دو (مرد متأهل و زن شوهر دار) از هم پاشيده مي شود اما راهکارهايي که براي اين گونه ارتباطات ارايه مي شود عبارتند از:
الف: قطع رابطه مخصوص مرد متأهل:
1- مردي که در اين وضعيت قرار دارد ،بايد سعي کند خودش را به جاي همسر اين خانم قرار بدهد. اگر بدترين مرد روي کره زمين بود، آيا باز هم به زنش اجازه رابطه عاطفي مي داد ؟
2-درباره خيانت مردي كه با همسرش در ارتباط است ، با خود صحبت کنند .
3- مرد بايد بداند زماني که از طريق غير همسرش به نيازهايش مي رسد و تخليه هيجاني و روحي مي شود ،به طور ناخودآگاه ديگر حال و حوصله همسرش را ندارد . نيازهاي همسرش برآورده نشده مي ماند . ممکن است به گناه کشيده شود.
4- قدري به پايين بودن تعهد و پايبندي و بي وجدان بودن اين خانم متأهل فکر کند . با خود بگويد: اگر اين خانم همسر من بود و ما با هم اختلاف داشتيم، آيا به ايشان اجازه اين رابطه را مي دادم؟ پس سبک حل مسأله و مشکلات زناشويي ايشان حقيقتا غير عادي است . آيا بهتر نبود تکليفش را با همسرش را از روش هايي مانند مشاوره خانواده و يا نهايتا با طلاق روشن مي کرد؟
5- از آن جا که خورشيد هميشه پشت ابر نمي ماند، اگر روزي اين رابطه برملا بشود، چه اتفاقي مي افتد؟
6- آيا آرامشي موقتي در کنار زن شوهر دار به وجود مي آيد ؟ با عذاب وجدان و احساس گناه و تعارض دروني همراه است. ارزشي دارد و يا تحمل آن آسان تر از تحمل رفتارهاي همسر شرعي و قانوني است؟
7- بيش تر اوقات به فکر عدم توجه همسر اين خانم به شوهر شرعي و قانوني فکر کند و از هم پاشيدگي خانوادگي طرف مقابل را در ذهن تصور نمايد .
8- براي ترک بايد بعد از مرور راهکارهاي بالا تمام محرک هاي بيروني (اس ام اس ، هديه ، شماره ، مکان هاي رفت و‌آمد )حذف شوند.
9- براي نيازهاي برآورده نشده اي که باعث کشيده شدن مرد متأهل به روابطي که پاياني تاريک دارد، برنامه ريزي کند و يا به مشاوره خانواده مراجعه نمايد.
10 - سعي کنيد با افزايش ظرفيت وجودي ، نيازهاي خود را در کنار همسر شرعي و قانوني خودش برآورده کند.
11- نوشتن ليستي از نقاط منفي ادامه اين رابطه و مرور روزانه مانند احساس گناه و احتمال تکرار اين مسأله در زندگي خود و... همچنين نوشتن ليستي از نقاط مثبت قطع رابطه مانند خارج شدن از عذاب وجدان و.. انگيزه براي ترک را بيش تر مي کند.
11- ساعت ها ، روزها و ماه هاي اوليه ترک رابطه را با افزايش تعاملات مناسب اجتماعي، حضور بيش تر در کنار همسر ، پرهيز از تنهايي و مشغول شدن به کارهايي مانند ورزش و... مديريت کند.
ب : راهکارهاي قطع رابطه زن شوهر دار:
1- زني که در اين وضعيت قرار دارد ،بايد خودش را به جاي همجنس خود يعني همسر اين آقا بگذارد و از خود بپرسد که اگر همسر من بدترين فرد روي کره زمين بود، آيا به ايشان حق برقراري اين رابطه را مي دادم؟
2- با نگاهي به بي وجدان بودن اين مرد همسر دار از خود بپرسد: مردي که در کنار همسرش به نيازهايش نمي رسد، آيا با زن شوهر دار بايد رابطه برقرار کند و او را به خود وابسته کند و يا اينکه حداقل رابطه اي شرعي و قانوني را براي برآورده کردن نيازهايش بايد انتخاب کند ؟
3- سوال ديگري که اين خانم بايد از خودش بپرسد اين است که اگر اين آقا همسر من بود، از کجا معلوم که با اندک اختلافي اين بلا را به سر خودش در نياورد؟
4- قدري به عدم تعهد، عدم پايبندي و خودخواهي اين مرد فکر کند که چگونه براي اينکه به نيازها و خواسته هايش برسد، وضعيت طرف مقابل خود را در نظر نمي گيرد .
5- از آن جا که اين خانم ابزار و وسيله آرامش و تخليه روحيه مرد متأهل مي شود، اين مرد تحمل همسرش را ندارد و ممکن است باعث به گناه افتادن و يا از هم پاشيدگي خانواده بشود که بايد خود را در مشکلات مقصر بداند.
6- از آن جا که معمولاً خانم ها در اين گونه روابط احساس گناه بيش تري دارند، بايد در اين زمينه بيش تر فکر کند و زمينه قطع اين گونه روابط را فراهم کنند.
7- شناسايي نيازها و کمبود هاي احتمالي كه باعث اين رابطه شده و برآورده كردن اين نيازها از راه مناسب .
8- حذف محرك ها و برانگيزاننده هاي بيروني براي قطع رابطه بسيار مفيد است.
9- صحبت با همسر و حتي هشدار و ترساندن همسر براي اينكه به نيازهاي او توجه بيش تري كند ،براي اين گونه خانم ها توصيه مي شود.
10 - نوشتي ليستي از نقاط منفي ادامه اين رابطه و مرور روزانه مانند احساس گناه و احتمال تکرار اين مسأله در زندگي خود و... همچنين نوشتن ليستي از نقاط مثبت قطع رابطه مانند خارج شدن از عذاب و جدان و.. انگيزه براي ترک را بيش تر مي کند.
11- ساعت ها ، روزها و ماه هاي اوليه ترک رابطه را با افزايش تعاملات مناسب اجتماعي، حضور بيش تر در کنار همسر ، پرهيز از تنهايي و مشغول شدن به کارهايي مانند ورزش و... مديريت کند.