پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

كتاب هاي حديثي معتبر زيادند از جمله كافي كه جلدهاي اول آن كه مربوط به اعتقاد و اخلاق است، ترجمه هم شده؛ كتاب هاي حديثي شيخ صدوق مانند خصال، امالي و اختصاص؛ كتاب تحف العقول از ابن شعبه حراني، و ... و از كتاب هاي دم دست كتاب ميزان الحكمه از محمدي ري شهري و ... .

البته در زمينه احكام نمي توان با مراجعه مستقيم به احاديث تكليف خود را تشخيص داد. زيرا احاديث داراي عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين است و برخي احاديث با توجه به سند يا دلالت، جعلي يا ضعيف هستند و بعضي نسبت به بعض ديگر ارجحيت دارند و ...

از اين رو در باب احكام بايد به مجموعه احاديث مراجعه كرد و از مجموع آنها حكم را درآورد و اين كار تخصصي فقيهان است. ولي در مسائل اعتقادي و اخلاقي كتاب هاي بالا معتبرند و مي توانيد استفاده كنيد.