پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
كتاب اصول كافي اثر ثقه الاسلام كليني يكي از كتب چهارگانه معتبر مذهب شيعه اثني عشري است

كتاب اصول كافي اثر ثقه الاسلام كليني يكي از كتب چهارگانه معتبر مذهب شيعه اثني عشري است كه در مدت 20 سال گردآوري شد و موضوع كتاب حديث است و در سه بخش اصول كافي، شامل روايات اعتقادي، فروع كافي، حاوي روايات فقهي، روضه كافي، شامل احاديث متفرقه است.

با مشورت با همكاران و دقت در ترجمه هاي موجود به نظر مي رسد بهترين و جديدترين ترجمه اصول كافي از حسين استاد ولي است كه مي توانيد آن را تهيه نمائيد.