پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
بناي آن از سنگ سخت (الحجارة الصلبة الزقاء) است. ارتفاع آن حدود پانزده متر (به طور دقيق 85/14) و طول جهتي که حجر (اسماعيل) در آن است و وجه برابرش ده متر و ده (به طور دقيق 22/10) سانتيمتر است و طول دو ضلع ديگر دوازده (به طور دقيق 58/11) متر است. زاويه هاي کعبه نيز تقريباً به سمت جهات اربعه; شمال، جنوب، شرق و غرب است.(1)
پي نوشت ها:
1. آثار اسلامي مکه و مدينه،رسول جعفريان،ص80 ناشر مشعر.