با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در يك تقسيم بندي خواب ها به سه دسته قسيم مي شوند:
1- يك دسته از خوابها چيزي نيست جز افكار، تخيلات و اوهامي كه انسان در زمان بيداري با آنها سر و كار دارد كه در عالم رويا نيز آنها را مشاهد مي كند و در روايات از اين نوع خوابها به «حديث نفس» تعبير مي شود. لذا هيچ كاشفيتي در عقايد و افكار اين فرد، نهفته نيست، مگر اينكه شخص به وسيله اين خوابها افكار خود را آشكار مي كند و در واقع اين خواب كاشف اصرار، نيت و تخيلات او خواهد بود.
2- دسته ديگر خوابها، القائاتي است كه از ناحيه شيطان صورت مي گيرد و بر اساس آنچه در روايات وجود دارد ممكن است شيطان در عالم رويا القائاتي را براي انسان داشته باشد كه مسائل را به صورت الفاظ و صور به شخص القا ميكند كه اين نوع خواب، كاشفيتي از متن واقعيات نداشته مگر اينكه شخص، تحت القائات شيطاني قرار گرفته است.
3- دسته سوم خوابهاي هستند كه واقعا شخص واقعيات و حقايقي را در عالم واقع، براي تخيلات و اوهام خويش مشاهد مي كند كه از آن به «اتصال به عالم خيال منفصل» تعبير مي شود در اين نوع از خوابها انسان به برخي از مراحل وجود، وصل مي شود و با توجه به اين اتصال، از حقايقي كه قرار است در عالم محقق شود اطلاع پيدا مي كند. لذا هر چه كه از عالم ماده در عالم رويا محقق مي شود قبل از آنكه در عالم دنيا و ماده ظهور پيدا كند در عوالمي پيش از اين عالم كه از آن به «كتب، كتابهاي آسماني و سماوي» تعبير مي شود كه اعمال انسان در لوحي محفوظ و كتابي مبين به ثبت مي رسد.
امام صادق (ع) فرمود:«رؤيا، بر سه قسم است: گاهي بشارتي از ناحيه خدا است. گاهي وسيله غم و اندوه از سوي شيطان است. گاه، مسائلي است كه انسان در فكر خود (در روزها هنگام بيداري) مي پروراند و آن ها را در خواب مي بيند.» (1)
چون معمولا تشخيص دادن خواب كار ساده اي نيست، اصل بر اين است كه خواب حجت نيست و نبايد به آن اعتنا كرد.
از آنجايي كه اين مركز، تعبير خواب نمي كند ما نمي توانيم در مورد خواب تان به شما كمكي كنيم، اما با توجه به اين كه خواب هاي انسان مي تواند در اخلاق و زندگي انسان تأثيرگذار باشد، چند نكته به اختصار اشاره مي گردد:
1. بيش تر انسان‏ها به دليل دل مشغولي‏هاي دنيوي، از ديدن رؤياي رحماني محروم اند و به همين جهت، همه يا بيش تر خواب هايي كه مي‏بينند، از دو قسم ديگر، خصوصا دل مشغولي ها، نگراني ها، ميل ها و ترس هاي نفساني است.
2. به دليل ظرافت و پيچيدگي بالاي خواب ها از يك سو، و دشواري يافتن معبران واقعي و قوي از سوي ديگر، نبايد خيلي روي آن ها حساس بود؛ بلكه بايد نيروي خود را روي واقعيات زندگي متمركز نمود.
3. بسياري از خواب هايي كه به ظاهر بد و نگران كننده اند، معناي خوبي دارند كه معبران قوي آن را مي فهمند. بنابراين، نبايد نگران بود و بايد اين نوع خواب ها را حمل بر خير كنيم.
4. همان گونه كه در حديث فوق الذكر آمده، گاهي شيطان در خواب ها دخالت مي كند و مطالب ناراحت كننده اي را وارد مي كند تا ما را دچار نگراني و به هم ريختگي كند و تعادل و توازن روحي و معنوي ما را برهم زند و ما را از وضعيت خوبي كه در آن هستيم خارج كند و لذا ما نبايد در اين شرايط آرامش و تعادل خود را از دست بدهيم.
5. توجه خود را بيش تر به نقاط مثبت و نوراني خواب هايتان معطوف كنيد و اگر خوابي براي شما خيلي ناراحت كننده بود، صدقه بدهيد و با توكل بر خداي بزرگ و مهربان، به زندگي و وظايف خود بپردازيد.
6. يك خواب، براي افراد مختلف يا در زمان هاي مختلف، داراي معاني مختلف مي باشد و لذا فكر نكنيد كه معناي خواب شما همان چيزي است كه در كتاب هاي تعبير خواب آمده است.
7. خواب خود را براي ديگران تعريف نكنيد، مگر به دليل ضروري؛ و خود نيز خواب تان را تعبير به خير كنيد؛ زيرا تعبير خواب، چه از ناحيه خود و چه از ناحيه ديگران، در زندگي ما تاثير مي گذارد.
نكته پاياني:
همان طور كه گفته شد، زندگي خود را بر اساس اصول صحيح عقلي و ديني به پيش ببريد و به خواب توجه نداشته باشيد و فكر خود را به اينگونه مسائل متمركز نكنيد لزومي ندارد به خواب خود عمل كنيد.
پي نوشت:
1. ثقة الاسلام كليني، كافي، ج 8، ص 90، دارالكتب الاسلامية، طهران، 1365 ش.
موفق باشید.