برگزاری چهارمین جلسه از دوره مهارت افزایی زناشویی با موضوع «هنر روابط نزدیک عاطفی» در مرکز ملی پاسخگویی

حجه الاسلام دکتر هادی در این جلسه پس از تعریف مفهوم «هم آغوشی» و تعیین محدوده و مراحل آن، به جایگاه مهم و تاثیر گذار روابط نزدیک عاطفی در زندگی زناشویی اشاره کردند.
در ادامه با تزیین و استناد مطالب خود به آیات و روایات، تفکرات غلط رائج در این زمینه را نیز مورد اشاره و توضیح قرار دادند.