سؤال82: اسم پیامبر محمد بن عبدالله است ولی مهدی اسمش محمد بن الحسن است، چگونه روایات را بر فرزند امام حسن تطبیق میدهید؟

سؤال82
ابوداود در سنن خود نقل کرده است:‌اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند خداوند آن روز را طولانی می کند تا آن که در آن روز مردی از اهل بیت برمی خیزد که اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من است.(1)
مشخص است که اسم پیامبر محمد بن عبدالله است و حال آنکه مهدی اسمش محمد بن الحسن است، چگونه این روایت را بر فرزند امام حسن تطبیق می کنید؟
پاسخ
اوّلاً این روایت را ابوداود نقل کرده است، ارتباطی به شیعه ندارد و ما هرگز ملزم به پاسخگویی و دفاع از روایات او نیستیم، هر چند بخشی از این روایت مورد قبول ماست.
ثانیاً این روایات را به این صورت ابوداود نقل کرده ولی دیگران جملۀ آخر را نقل نکرده اند، مثلاً ترمذی در سنن خود در باب ما جاء فی المهدی آورده است: «لاتذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من أهل بیتی یواطی اسمه اسمی». سنن ترمذی در همان بخش نقل می کند: «یلی رجل من أهل بیتی یواطی اسمه اسمی».(2)
احمد در مسند نقل می کند که :‌«لا تقوم الساعة حتی یلی رجل من أهل بیتی و یواطئ اسمه اسمی».(3)
بنابراین ، بخشی از این حدیث متفق علیه است، و آن بخشی دیگر که ابوداود نقل کرده اختصاص به خود او دارد. و سؤال کننده از بین آن همه روایت مورد توافق فقط این یکی را برگزیده، که اختصاصی ابوداود است!
پی نوشت ها:
1. سنن ابوداود، ج4، ص160.
2. سنن ترمذی، ج4، کتاب الفتن، باب 52، حدیث 2230
3. همان،ج4، کتاب الفتن، باب 52، حدیث 2231.