پرسشگر گرامی، با سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز
لواط آن است که مردی به مقعد مرد دیگری دخول کند.
منی در خانم ها, آن مایعی است که در حال ارضا شدن از وی خارج می شود.
خود ارضایی حرام است و واجب است که توبه کنی . واگر بر اثر خود ارضایی منی خارج می شود باید غسل جنابت کنی و اگر منی خارج نمی شود غسل لازم نیست. توضیح:
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنب می شود وباید غسل جنابت کند .
و اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه جنب نمی شود و غسل لازم نیست. به دیگر سخن زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند جنب می شود و اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود چون به اوج شهوت نرسیده جنب نمی شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند. (1)

پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای استفتاآت سوال 171.