پشتیبانی علمی

مرکز ملی پاسخگویی - مستشرقان - محمد حسن زمانی
در این نشست علمی که به همت گروه علمی قرآن و حدیث مرکز ملی برگزار شد، رویکردهای مستشرقان به مباحث مختلف قرآنی به منظور پیش بینی سوالات قرآنی مطرح گردید.

کارگاه گونه شناسی شبهات فقهی با تاکید بر شبهات خمسی
کارگاه چهار ساعته با موضوع گونه شناسی شبهات فقهی با تاکید بر شبهات خمس در مرکز ملی پاسخگویی اصفهان برگزار شد.

صفحه‌ها