پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چگونه قرآن 1400 سال پیش مي تواند پاسخگوي نيازهاي متغير زمان باشد؟
معارف مربوط به مبدأ و معاد و بينش هاي حق (آيات معارفي قرآن)اين معارف كه همان حقايق جهان هستي مي باشند، از چنبره زمان و مكان بيرونند و ابدي و ازلي مي باشند...

چگونه كتاب ثابتي مانند قرآن كريم كه بيش از 1400 سال است دست نخورده مي تواند پاسخگوي نيازهاي متغير زمان باشد؟

مضمون قرآن بر سه محور است:

1. معارف مربوط به مبدأ و معاد و بينش هاي حق (آيات معارفي قرآن)اين معارف كه همان حقايق جهان هستي مي باشند، از چنبره زمان و مكان بيرونند و ابدي و ازلي مي باشند. توحيد، نبوت، معاد، بهشت، دوزخ، كيفيت خلقت جهان و ... حقايقي فرازماني و فرامكاني مي باشند.

2. آيات اخلاقي قرآن كه ناظر به اخلاق انساني و خدايي مي باشند و اخلاق هم نسبي و زمان بردار نيست بلكه فرازماني و فرامكاني است مثلا حسادت و حرص در جمع دنيا و بخل از هزينه كردن به جا و ... هميشه بد و جود و عدل و احسان و ... هميشه خوب است. پس آيات اخلاقي هم فرازماني و فرامكاني مي باشند.

3. آيات مربوط به احكام، احكام گاهي ناظر به ذات موضوع مي باشد و گاهي احكام موقت و مصلحتي و تابع شرايط و براي اداره جامعه است.

احكامي كه در قرآن آمده ناظر به ذات موضوع مي باشند مثل احكام ارث كه در راستاي نظام اقتصادي و مالي مورد نظر دين براي هميشه تاريخ وضع شده يا احكام حدود و طلاق و ... و خدا آنان را "حدود خود" خوانده و از تجاوز و دستبرد و تغيير آنها نهي كرده است (1) و اين احكام هم فرازماني و فرامكاني اند.

اما احكامي كه ناظر به مصالح گذراي زمان و تابع مصالح غير ثابت هستند را به رسول و جانشينان رسول به عنوان اولي الامر وا گذارده يا به اجتهاد مجتهدان سپرده است و اين احكام در قرآن نيامده تا بگوييم زماني و مكاني اند.

بنا بر اين احكام قرآن براي هميشه هستند و براي احكام مناسب زمان و مكان هم رهنمود و چارچوب ارائه مي دهد.

پي نوشت ها:

1. بقره (2) آيه 187 و 229-230؛ نساء (4) آيه 229؛ مجادله (58) آيه 4؛ طلاق (66) آيه 1.