پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
قرآن معجزه پیامبر اكرم(ص) است؟
پیامبر قرآن را به عنوان آیت و نشانه نبوت خود و معجزه جاویدانش به بشر معرفی كرد . راه اثبات معجزه ناتوانی بشر از هماوردی با آن است. زیرا معجزه محصول تعلیم و ...

چه طور ثابت مي شود كه قرآن معجزه پیامبر اكرم(ص) است؟

پیامبر قرآن را به عنوان آیت و نشانه نبوت خود و معجزه جاویدانش به بشر معرفی كرد . راه اثبات معجزه ناتوانی بشر از هماوردی با آن است. زیرا معجزه محصول تعلیم و تعلم و قدرت و توان بشر نیست تا دیگران بتوانند با تعلیم و تمرین و ممارست و همكاري، مانند آن را بیاورند.

حضرت صالح علیه السلام به عنوان آیت و نشانه نبوت خود، شتری را با بچه اش از دل صخره سخت  بیرون می آورد و اعلام می كند ناتوانی خودتان و هر بشری از انجام این كار ،نشانه خدایی بودن آن و نبوت من است . معجزه یعنی همین كه مدعی نبوت ، كاری را به اذن و اراده خدا انجام دهد كه دیگران از انجام آن برای همیشه عاجز و ناتوان باشند . بشر نه آن روز و نه امروز و نه هیچ گاه نخواهد توانست از دل كوه به یكباره و بدون مقدمه و فقط با اراده كردن شتری را بیرون آورد .

موسی علیه السلام به اذن و اراده خدا عصایش را بر زمین می اندازد . عصا به ناگاه به اژدهایی عظیم الجثه و چابك تبدیل می شود . باز آن را به دست می گیرد و همان عصا می شود . ساحران قهار فرعون و دیگران نه آن روز و نه امروز و نه هیچ گاه نمی توانند چنین كاری بكنند.

آری ساحران كه تعلیم دیده اند، می توانند ریسمان ها و چوبدستی های خود را در چشمان مردم ، مارهایی جهنده و حركت كننده جلوه دهند كه واقعیتی فراتر از ذهن و چشم بینندگان ندارد و با عصای موسی همه اش باطل می شود، ولی عصای موسی به واقع به اژدها تبدیل می شود . اگر موسی امر كند، دشمنش را به واقع می بلعد و بلعیده شده آن اژدها دیگر برگشت پذیر نیست.

 چنین كاری معجزه است . نشانه معجزه بودنش هم عجز آشكار بشر از انجام مانند آن است، زیرا آن كار محصول تعلیم و تمرین  و قدرت محدود بشری نیست تا بتوان مانند آن را انجام داد.

مرده زنده كرده معجزه و كار خدا است . اگر بنده ای  به اذن خدا و برای اثبات ارتباط خاصش با خدا آن را انجام دهد، كاری اعجازی انجام داده كه همگان بر عجز و ناتوانی خود از انجام آن اعتراف دارند . قرآن نیز معجزه ای است كه چهارده قرن است بشر بر ناتوانی خود از آوردن حتی یك سوره مانند آن  معترف بوده و هست . این بهترین راه اثبات معجزه بودن قرآن است.