پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
تمامی پارامترهای آن با عرب جاهلی آن زمان عجیب تطابق دارد.
قرآن كتاب خدا برای هدایت بشر است و معارف و حقایق و احكام نجات بخشی كه ارائه می دهد، فراتر از زمان و مكان و قومیت بوده و برای همیشه تاریخ و همه انسان ها ...

نعمت های بهشتی ذكر شده در قرآن، نعمت های عربی هستند چرا كه فی المثل سایه درخت برای اروپایی نعمت نیست و هزاران حوری برای من نوعی چیزی نیست كه مجذوب كننده باشد. ولی تمامی پارامترهای آن با عرب جاهلی آن زمان عجیب تطابق دارد.

قرآن كتاب خدا برای هدایت بشر است و معارف و حقایق و احكام نجات بخشی كه ارائه می دهد، فراتر از زمان و مكان و قومیت بوده و برای همیشه تاریخ و همه انسان ها نجات بخش و سعادت آفرین هستند.

اما در توصیف ها و مثال زدن ها و نمونه آوردن ها و ... رعایت فرهنگ و مذاق مخاطبان طبیعی است و این باعث محدودیت بهشت و دوزخ نمی گردد.

قرآن اعلام كرده برای مؤمنان جایگاهی مملو از صفا و سرور و جامع همه نعمت ها فراهم كرده و كافران را سرایی مملو از عذاب ها و درد ها و رنج ها است.

طبیعی است كه در توصیف بهشت و دوزخ مذاق و فهم و شناخت مخاطبان تاثیر گذار است. اما بالاتر از این مذاق و بعد از این توصیف ها می فرماید:

فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فيها خالِدُونَ (1)

در آنجاست هر چه نفس آرزو كند و ديده از آن لذت ببرد. و در آنجا جاودانه خواهيد بود.

یعنی بهشت برای هر كس آن گونه است كه خود بخواهد و دوست داشته باشد. این كه فقط یك نوع نعمت را به همه بدهیم، نوعی تحمیل و محدودیت است كه در بهشت از تحمیل و محدودیت خبری نیست و موارد خاص ذكر شده، بعنوان مثال برای برخی از مصادیق، وبرای تقریب به ذهن است.

پی نوشت ها:

1. زخرف (53) آیه 71.

2. كهف (18) آیه 87.