پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
منظور از سعادت و شقاوت انسان چيست؟
سعادت به معناي نيك بختي، و شقاوت به معناي بدبختي است. سعادت آن است كه اسباب خیر در زندگي انسان فراهم و فراوان گردد. شقاوت آن است كه اسباب و عوامل شر و رنج ...

منظور از سعادت و شقاوت انسان چيست؟

سعادت به معناي نيك بختي، و شقاوت به معناي بدبختي است. سعادت آن است كه اسباب خیر در زندگي انسان فراهم و فراوان گردد. شقاوت آن است كه اسباب و عوامل شر و رنج آور و گمراه كننده در زندگیش فرا گیر شود.(1)

از امام صادق (ع) پرسيده شد كه سعادت چيست و شقاوت كدام است؟

حضرت فرمود: سعادت آن است كه كسي به يكي از اعمال كه خير او در آن باشد، دست زند و همان وسيله نجاتش گردد.شقاوت آن است كه شخصي به يكي از موجبات خشم خدا دست زند و همان باعث هلاكتش گردد.(2)

امير مؤمنان (ع) فرمود: حقيقت سعادت آن است كه كسي عاقبت امرش به نيك بختي بينجامد، و حقيقت شقاوت به آن است كه كسي عاقبتش به بدبختي پايان پذيرد.(3)از رسول خدا (ص) روايت شده كه چهار چيز از سعادت و چهار چيز از شقاوت است. آن چهار كه از سعادت است : همسر شايسته و مسكن وسيع و همسايه صالح و مركب سواري خوب .  آن چهار كه از شقاوت است : همسايه بد و همسر بد و مسكن تنگ و مركب ناهنجار (4). در مجموع در انسان سعادت به معناي كمال و دست يافتن به آن است. شقاوت به معناي عدم رسيدن به كمال ملايم و مناسب خود است.

 

پي نوشت ها:

1.       سيد مصطفي حسيني دشتي ، معارف و معاريف، ج6 ،ص251 ،نشر دانش ، قم 1376ش.

2.       محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ، ج10 ،ص 146  ،نشر دار الاحياء التراث العربي ، بيروت 1403ق.

3.       همان، ج5 ،ص 154 .

4.      همان، ج76،ص 154.