پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا قرآن با اندیشه های جدید در تناقض است؟
تا آنجایی كه اندیشه ها، فرضیه و تئوری باشند، هیچ دلیلی بر حقانیت آن ها نیست و قرآن حق مطلق و تایید كننده همه حقایق است. ولی تعارض قرآن با اندیشه ای كه ...

آیا قرآن با اندیشه های جدید در تناقض است؟

اندیشه های جدید یا فرضیه هستند یا مطالب اثبات شده و یقینی علمی؛

تا آنجایی كه اندیشه ها، فرضیه و تئوری باشند، هیچ دلیلی بر حقانیت آن ها نیست و قرآن حق مطلق و تایید كننده همه حقایق است. ولی تعارض قرآن با اندیشه ای كه حقانیتش ثابت نشده، عیبی بر قرآن نیست.

اما اندیشه و مطلبی كه اثبات شده و یقینی باشد، قرآن با آن تعارض ندارد و آن با قرآن متناقض نیست.

از آیاتی از قران كه ناظر به خلقت آسمان ها و زمین و ... است، بشر به تناسب آگاهی های خود برداشتی می كند كه بعد ها ممكن است این برداشت ها با اندیشه های جدید ثابت شده، هم راستا نباشد كه این پیشرفت علمی، تصحیح كننده برداشت ما از آن آیات می شود. مثلا قرآن سخن از آسمان های هفتگانه دارد كه فوق هم هستند و در گذشته این آیات را مطابق نظریه كپرنیك تفسیر می كردند. در آن نظریه افلاك و آسمان ها طبقاتی بودند كه مانند لایه های پیاز همدیگر را احاطه كرده اند. با پیشرفت علم تجربی بشر فهمید كه آن نظریه برداشت غلطی بوده و تفاسیر مبتنی بر آن برداشت هم رد شد.

قرآن كتاب هدایت به معارف مربوط به مبدا و معاد است و ارائه كننده راه كارها و دستوراتی كه به سعادت انسان منجر می شود و در این راستا برای متوجه ساختن انسان به خالق و مبدأ، به آیات آفاقی و انفسی اشاره هایی كرده و در زمینه عجایب خلقت جهان و انسان بیانات هشدار دهنده ای دارد تا بشر را به عظمت خالق این آیات توجه دهد.

چون قرآن كتاب زمین شناسی و كیهان شناسی و ... نیست و مخاطب قرآن عموم مردم هستند، این مطالب را به نحو اجمال و با بیانی ساده مطرح كرده تا برای مخاطبان هدایتگر باشد.

سخن قرآن در این زمینه مجمل است و افراد به حسب فكر و آگاهی خود از آن برداشت هایی می كنند كه پیشرفت علم غلط بودن بعض  آن برداشت ها را آشكار می كند.

بنا بر این در جایی كه قرآن مطلبی را به نحو واضح و قطعی و یقینی گفته باشد، هیچ گاه اندیشه بشری آن را رد نمی كند؛ زیرا قرآن سخن خدایی است كه خالق جهان و عالم به آن است و سخنش عین واقع است و ذره ای با واقع مخالفت ندارد و اندیشه های بشری هم در صدد كشف واقع هستند و هر گاه موفق شوند، همانی را می یابند كه خالق جهان در كتابش گفته است.

اما در جایی كه سخن قرآن مجمل است و ما از آن برداشتی كرده ایم، چه بسا این برداشت ها به وسیله اندیشه های علمی قطعی رد شود و تصحیح گردد كه در اینجا برداشت ما رد شده نه سخن قرآن. خلاصه آنكه تعارض علم و قرآن امكان پذیر نیست!! منتهی برخی اوقات توهم تعارض می شود كه این تعارض بدوی است و با كمی تأمل و دقت رفع می شود.