پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا مي توان گفت كه ساحران گفته مثل آيات قرآن گفتند؟
مورد تحدي سوره است نه جملات، سوره اي مجموعه اي از آيات است كه هدف خاصي دارد و معناي منسجمي را مي رساند.

  تا آن جا كه مي دانم آيه ي 74 و 75 سوره طه نقل قول خدا از ساحران فرعون است. خدا تبارك و تعالي مي فرمايد كه هرگز نمي توانيد سوره اي مثل سوره هاي قرآن بياوريد آيا مي توان گفت كه ساحران گفته مثل آيات قرآن گفتند؟ اين شبهه را بر طرف كنيد.

پرسشگر محترم خداوند به انسان هايي كه مخاطب قرآن بوده اند و خواهند بود مي فرمايد قرآن نه سخن پيامبر يا بشر ديگر بلكه سخن خداست و اگر باور نداريد سوره اي مانند قرآن بياوريد.

مورد تحدي سوره است نه جملات، سوره اي مجموعه اي از آيات است كه هدف خاصي دارد و معناي منسجمي را مي رساند.

اين كه فردي يك يا چند جمله زيبا و با مفهوم بگويد، به معناي آوردن همانند قرآن نيست، بلكه حداقل بايد يك سوره بياورد كه هدف خاصي داشته و معناي حق و منسجمي ارائه كند و آورنده هم در مقام تحدي و همانند آوري با قرآن باشد.

پس اين كه خداوند در قرآن از زبان انساني ديگر يا از زبان هدهد يا نمل و ...، سخن مي گويد، اولا گوينده خداست نه آن موجود ثانيا در مقام تحدي و مبارزه با قرآن نيست، بلكه در راستاي هدف قرآن سخن مي گويد و سخن گو خود وامدار قرآن و خداي قرآن است و آنچه ارائه مي دهد، انعكاسي از آن حقيقت است.

خود پيامبر و امام علي سخنان زيباي بسياري دارند، ولي در راستاي قرآن و به عنوان اقتباسي كه از نور قرآن كرده اند، سخن مي گويند و در مقام تحدي با قرآن نيستند تا كسي بخواهد با قياس سخن آنان با قرآن بگويد مثلا پيامبر و امام علي هم سخني به اين زيبايي يا نزديك به اين زيبايي گفته اند.

پس هر سخن زيبا، حق و با مفهومي را نبايد با قرآن قياس كنيم و بعد بگوييم اين سخن از حيث زيبايي و محتوا و انسجام و حقانيت هم افق با قرآن يا نزديك به آن است بلكه سخناني كه در مقام تحدي و هماوردي گفته شده اند، بايد قياس شوند زيرا بقيه در مقام اقتباس و نورگيري از قرآن و واگويه آن حقيقتند و هر چه از جمال و زيبايي دارند، وامدار و برگرفته از قرآن مي باشد.   

مطلب بعد اين كه ساحران اصلا عرب زبان نبودند كه بخواهند مثل قرآن بياورند، بلكه خداوند كلام آنها را به بهترين وجه بيان مي كند. مانند اين كه كودكي جمله اي ساده بگويد شما ان را به صورت شعر زيبايي بيان كنيد.