پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
دلائل پيروزي پيامبر در جنگ ها چه بود؟
هر گاه انسان به هدف خود مؤمن باشد و آن را حق بداند و براي رسيدن به آن هيچ گونه هراسي به خود راه ندهد و تزلزل و سستي در عقيده و ايمان به مسير خود نداشته باشد...

  دلائل پيروزي پيامبر در جنگ ها چه بود؟

عوامل گوناگوني موجب موفقيت و پيروزي پيامبر در جنگها بود كه به برخي اشاره ميشود:

1ـ ايمان و استقامت و پايداري رسول خدا و ياران او:

هر گاه انسان به هدف خود مؤمن باشد و آن را حق بداند و براي رسيدن به آن هيچ گونه هراسي به خود راه ندهد و تزلزل و سستي در عقيده و ايمان به مسير خود نداشته باشد، احتمال موفقيت بسيار بالا ميرود. در قرآن به نقش مقاومت و ايستادگي مسلمانان در نبرد با دشمن اشاره كرده:

"اگر از شما بيست نفر صابر و مقاوم باشد، ميتوانند در برابر دويست تن به پيروزي برسند". (1)

2ـ بيپايه بودن انگيزه دشمنان اسلام:

كفّار و مخالفان اسلام، براي امور دنيوي و زود گذر و حفظ مقام و موفقيت خود، به جنگ با مسلمانان ميپرداختند. در اين راه انگيزه و هدف قوي و حساب شده نداشتند. با مشاهده آثار شكست، فرار را بر قرار ترجيح ميدادند. در جنگها با وجود داشتن امكانات بيشتر به جهت نداشتن هدف ارزشمند، زود دچار شكست ميشدند.

3ـ ايمان و اعتقاد راسخ سپاه اسلام به پيامبر:

سپاه اسلام، به رهبر و فرمانده خود، ايمان و اعتقاد راسخ داشتند. او را به عنوان پيامبر الهي ميشناختند. فرمان او را فرمان خدا ميدانستند. بر اين اساس در جنگها مقاومت كرده و آن را به عنوان يك واجب الهي تلقي ميكردند. چون به روز جزا و پاداش اعمالي كه انجام ميدهند، معتقد بودند، تا پاي جان و شهادت، در نبردها، ايستادگي ميكردند، چون بر اين باور بودند، اگر بكشند يا كشته شوند، سرانجام آنان بهشت و سعادت ابدي است. "چه بسا گروه اندكي بر گروه زيادي، به اذن الهي به پيروزي برسند و خداوند با صابران است". (2)

4ـ امدادهاي الهي:

افزون بر رهبري قوي و حساب شده رسول خدا و پايداري سپاه اسلام، امدادهاي الهي نيز در پيروزي پيامبر مؤثر بود. در جنگ بدر، خداوند براي نصرت مسلمانان، فرشتگاني فرستاد. قرآن ميفرمايد:

"براي حفظ و نصرت شما، پنج هزار فرشته را با پرچم نشان دار به مدد شما ميفرستد". (3)

همچنين در جنگ احزاب و حنين فرشتگاني براي ياري مسلمين آمدند. (4)

البته نزول فرشتگان براي دلگرمي و تقويت روحيه سپاه اسلام بود. برخي معتقدند آنان به طور مستقيم در جنگ نيز شركت كردند. (5)

5ـ رفتار پيامبر:

از اموري كه در پيروزي حضرت، در جنگها نقش داشت، چگونگي برخورد و شيوه زندگي حضرت بود؛ روحيه عفو و گذشت و عطوفت و مهرباني حضرت و احترام نسبت به بزرگان و شخصيتهاي مهم مخالفان اسلام، در موفقيت سپاه اسلام تأثيرگذار بود؛ گذشت حضرت، در فتح مكه و جنگ حنين در همين راستا به حساب ميآيد.

براي آگاهي بيشتر به كتاب تاريخ تحليلي و سياسي اسلام، از علياكبر حسني مراجعه نماييد.

پينوشتها:

1. انفال(8) آيه 65.

2. بقره(2) آيه 249.

3. آل عمران(3) آيه 125.

4. احزاب(33) آيه 9؛ توبه(9) آيه 26.

5. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 7، ص 104 ـ 105.