پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا اطّلاعی در مورد ازدواج حضرت حمزه در دسترس هست؟
سه پسر به نام يعلي و عامر و عماره برای وی نقل شده عامر در زمان خود حمزه درگذشت ...

    آیا اطّلاعی در مورد ازدواج حضرت حمزه در دسترس هست، كه آیا ایشان ازدواج كردند یا نه؟ آیا همسر و فرزند نداشت؟ زیرا پس از جنگ احد، نقل شده كه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند كه عمویم كسی را ندارد كه برایش سوگواری كند.

سه پسر به نام يعلي و عامر و عماره برای وی نقل شده عامر در زمان خود حمزه درگذشت.

نيز سه دختر  به نام امامه و فاطمه و آمنه كه همسر عمران ابن ابي سلمه داشت.(1)

سيد محسن امين در شرح حال حمزه هنگام ذكر فرزندان حمزه چنين مي نويسد كه و توفي رسول الله (ص)ولكل واحد منهما اعوام ولم يحفظ لواحد منهما روايه.

 فرزندان حمزه(يعلي و عماره)هنگام رحلت پيامبر  چند سال عمر بيش نداشتند و اقتضاي روايت از رسول الله را دارا نبودند.(2)

اگر اين گزارش را كنار سال سوم بگزاريم كه حمزه در آن سال به شهادت رسيده است. چنين به دست مي آيد كه پسرانش در سال سوم در سن خرد سالي بوده اند.

نسبت به  همسران او مي توان گفت يكي از همسران وي سلمي بنت عميس مادر امامه و خواهر اسماء بوده است. كه پس از حمزه نيز زنده بود و به همسري شداد بن اسامه در آمد.(3)

ديگر همسر او خوله بنت قيس بوده كه كه او نيز پس از حمزه زنده بوده و به همسري نعمان بن عجلان انصاري در آمده.(4) اما سخن پیامبر (ص)، ممكن است براین اساس بوده كه گریه كننده بر حمزه بسیار اندك بودند یا هنوز عزاداری برای حضرت حمزه آغاز نشده بود. چون پیامبر (ص)بعد از دفن شهدا در احد، وارد مدینه شد كه ضمن عبور، صدای گریه از خانه انصار بلند بود. و حضرت به یاد حمزه افتاد و آن سخن را بیان داشت. و چون بزرگان انصار سخن حضرت را شنیدند. به زنان خود فرمان دادند تا به خانه حضرت فاطمه دختر پیامبر(ص) بروند و برای حمزه عزاداری كنند و چون آن حضرت از خانه  فاطمه صدای گریه زنان برای حمزه را شنید، در باره آنان دعا كرد. و فرمود:( به خانه های خود) مراجعت نمائید.(5)

پي نوشت ها:

 1 .سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418 ه ق، چاپ پنجم، تحقیق سید حسن امین، ج9، ص526.

2. همان.

3. أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري(م 630)، بيروت، دار الفكر، 1409/1989، ج‏6، ص:148.

4.  همان، ج6، ص96.

5. بحار الأنوار ،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏20، ص 99.