پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا ما انسانها قربانيان اختلاف ديرينهي خداوند و شيطان نيستيم؟
به يقين شيطان و جنود او داراي قدرت و توانايي هايي هستند، اما اين قدرت و توانايي نامحدود و بي حد و حصر نيست ، بلكه در برابر انسان هاي اهل تقوا و اخلاص ...

با وجود قدرت لايتناهي خداوند عالم باز ما نميتوانيم منكر قدرت بي حد و حصر شيطان و جنودش شويم. آيا ما انسانها قربانيان اختلاف ديرينهي خداوند و شيطان نيستيم؟

به يقين شيطان و جنود او داراي قدرت و توانايي هايي هستند، اما  اين قدرت و توانايي نامحدود و بي حد و حصر نيست ، بلكه در برابر انسان هاي اهل تقوا و اخلاص اين تونايي هيچ است.  شيطان در برابر خداوند جيزي نيست كه بخواهد بااعمال و رفتارها و قدرت نمايي هاي خود در مقابل خداوند قرار گرفته و نوعي نزاع در بين ايشان تصور شود .

شيطان بنده ضعيف و ذليلي درگاه خداوند است كه از درگاه لطف و رحمت او رانده شد ، اما به هر دليل و به هر حكمتي كه خداوند خود بهتر مي داند - و البته به برخي اشاره شد- و همچنين به جهت عبادات بسياري كه انجام داده بود خداوند به او مهلت داد تا اين كه تا روز وقت معلوم (1) به تلاش خود در برابر بني ادم و به جهت اغواي ان ها ادامه دهد ولي درعين حال خود او و سپاهيانش هنوز در خدمت خداوند و در خدمت تكامل انسان ها به تلاش و كوشش مي پردازند .

در واقع همه قدرت هاي شيطان و جنود او و امكان اعمال اين قدرت در برابر ديگر موجودات برخاسته از اراده و قدرت مطلق خداوند است و تقابل ديدين بين قدرت و اراده شيطان و قدرت و اراده الهي امري نادرست است .همان گونه كه همه گنهكاران به شكوه و عظمت بيشتر نظام هستي و امتحان دنيا و همچنين جديت و واقعي بودن اين آزمون بزرگ كمك مي نمايند . براي خداوند نابود كردن شيطان و هر نوع شيطنت هيچ رنج و زحمت و مشقتي ندارد ، اما در عين حال خداوند نمي خواهد تلاش هر موجود مختاري را با قدرت خاص خود سركوب كند ، بلكه بزرگترين جنايت كاران نيز همان گونه كه قادرند دست از جنايت برداشته به مسير صلاح و سعادت گام بنهند ، در عين حال قادر به انجام زشن ترين گناهان و بدتريم ظلم ها هستند .

همه اين ها به اين معني نيست كه خداوند خواهان انجام اين امر باشد و از فريب دادن بندگانش يا فريب خوردن آن ها خوشنود باشد ، بلكه خداوند ساختاري عادلانه و كامل و ازاد را در پيش روي همه بندگان مختار خويش قرار داده است و اين عين عدالت و حكمت اوست .

 

پي نوشت :

1. ص (38) آيهء 81.