پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چرا انسجام و ترتيب منظّمي در مضامين آيات در يك سوره به چشم نمي خورد؟
قرآن داراي نظم و چينش منطقي است ولي نه نظم معمول در بين ما انسان ها. ما كتاب تاريخي مي نويسيم يا علمي يا آموزشي و هر كدام از اينها نظم و چينش خاص خود دارند ...

چرا انسجام و ترتيب منظّمي در مضامين آيات در طول يك سوره به چشم نمي خورد؟

قرآن داراي نظم و چينش منطقي است ولي نه نظم معمول در بين ما انسان ها. ما يا كتاب تاريخي مي نويسيم يا علمي يا آموزشي و هر كدام از اينها نظم و چينش خاص خود دارند ولي قرآن هيچ كدام از اينها نيست. قرآن هم كتاب معرفت است و هم كتاب هدايت و هم كتاب موعظه و نصيحت و ... و چينش و نظم آن مطابق اين اهداف است. ممكن است آيه در نگاه اول و به نظر ما نظم و ترتيب و چينش صحيحي نداشته باشد ويك سري آيات بدون نظم و ترتيب كنار هم قرار گرفته اند ولي وقتي دقت مي كنيم مي بينيم نظم محير العقولي در آن وجود دارد و اين نظم و چينش بديع و بي سابقه و غير قابل تقليد خود از وجوه اعجاز قرآن است.

بسياري از مفسران در كتب خود اين نظم و چينش را در مورد تك تك آيات بررسي كرده اند و وجه به هم پيوستگي آيات سور ه ها را نشان داده اند كه براي آگاهي مي توانيد به تفاسيري مثل تسنيم ، مجمع البيان مراجعه كنيد.