نیت از کار کردن.ذهنیت درست از عبادت.ترک عادت زشت.عبادت بودن ترک عادت بد