مداومت بر دعا.خسته نشدن از دعا.ضرر نداشتن دعا.ناتوانی از دعا کردن