علت عدم اجابت دعا.اهمیت اراده در استجابت دعا.تلاش برای بهشت.اهمیت عمل