قرآن

قرآن كتاب خداي خالق جهان است كه بر همه ذرات و زوايا و قانون هاي حاكم بر جهان آگاه است

همه موجودات آسماني و زمين از همه انواع او را سجده مي كنند

منظور از آسمان و زميني كه خدا در قرآن بيان داشته، آسمان و زمين دنيايي نيست

صفحه‌ها