قرآن

چون شياطين از مرحله مادّي بودن بيرون بوده و از ملكوت سفلي هستند...

محضري كه شيطان از آن رانده شد، محضر علم و شهود و محضر حق متعال بود

شرك مراتب مختلفي دارد...

در بسياري از مواقع انسان ها عالم به گناه هستند؛ ولي هنگام ارتكاب گناه خود را به غفلت زده و گناه را مرتكب مي شوند

در دو آيه از آيات قرآن شيطان مورد لعن قرار گرفته...

صفحه‌ها