قرآن

قرآن كتاب خدا ست و بر پيامبرش نازل كرده و فهمانده و او را مأموريت داده كه اين قرآن را به مردم ابلاغ كند و برايشان تفسير و تبيين كند:

معجزه بودن قرآن به خاطر عربي بودن آن نيست تا اگر به زبان ديگري نازل مي شد، معجزه نباشد

يكي از ويژگي هاي قرآن، نظم منحصر به فرد آن است

زبان را انسان ها كه داراي عقل و درك خدادادي بودند، براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر و انتقال مفاهيم به هم ، اختراع كرده اند

در روايات، لوح محفوظ در برابر لوح محو و اثبات قرارگرفته، كه هر دو تركيب وصفي اند.

صفحه‌ها