قرآن

قرأن کريم در مدت بيست و سه يا بيست سال به صورت تدريجي ...

مفسران و دانشمندان علوم قرآني در باب جمع بين اين دو مسئله، آراء و نظرات متعددي ارائه نموده اند

نزول قرآن به زبان عربي با توجه به مخاطبان نخستين و پيامبر (كه عرب زبانند) يك جريان طبيعي است.

در مورد ترتيب فعلي قرآن، اتفاق نظر وجود ندارد، بلكه تقريبا سه نظر در اين زمينه وجود دارد:

دانشمندان حكمت هاي متعددي براي نزول تدريجي قرآن ذكر كرده اند:

خداوندي كه قرآن را براي هدايت بشر نازل كرده، و پيامبرش كه قرآن بر او نازل شده، بهتر مي دانند كه قرآن را چگونه تنظيم كنند

صفحه‌ها