حديث

اين ملائكه كه مقربان درگاه خدا و به اراده خدا مدبّرات امر هستند...

درمورد این موضوع دو حدیث آمده است:

جن موجودي لطيف است كه از ديد ما انسان ها پنهان است

در مورد وجود پرنده آهنين در آخر الزمان در روايات و احاديث مطلبي ديده نشده است

صفحه‌ها