حديث

غير از قرآن كه كتاب خدا و در امان از تحريف و دستبرد و دستكاري به ما رسيده، كتابي نداريم كه صد در صد محتواي آن درست باشد.

برخي از روايات موجود در كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم در باب هاي مختلف با روايات شيعه مطابق هستند

مرحوم ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي در باره راه نجات از وسوسه در تفكر در باب خلقت مي نويسد و قد ورد انه اذا دخل عليكم هذاالوسواس قولوا لا اله الا الله 1

"كار در زمينه روايت" مفهوم بسيار گسترده اي دارد.

با تحقيقي كه صورت گرفته است اين جزء احاديث نيست، البته در فضاي مجازي و سايت ها به عنوان ضرب المثل فارسي قلمداد شده است.

صفحه‌ها