حديث

روايات در باب صلوات فرستادن بر پيامبر و اهل بيت شان زياد است. اما در مورد بلند صلوات فرستادن اين روايت آمده:

چنين اعتراضي نيافتيم و از آنجا كه ارباب تورات و انجيل...

در يكي از كتاب هاي تاريخي معاصر چنين دستوري از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده و اين نقل تاريخي از دختر گرامي اش چنين بوده است:

مفهوم حديث اين است كه: عقد اخوت بين مسلمانان وبین علي(ع) و پيامبر (ص) صورت گرفت و بعد از مدتي با نزول آيه احكام ارث با شرايط خاص صورت گرفت.

صفحه‌ها