پرسش وپاسخ

در مورد معناي نزول دفعي قرآن و چگونگي آن، اختلاف است و نظرهاي زير داده شده است:

منظور شما همان بحث نزول دفعي و تدريجي قرآن است.

شبهات مذكور از اينجا نشأت گرفته كه وجود نسخ در قرآن با علم الهي و وجود قرآن در لوح محفوظ متضاد پنداشته شده اند.

معناي لغوي و حقيقي نسخ يعني با روشن شدن بطلان راي و نظر قبلي ، حكم و نظر دهنده ، آن را باطل و راي و حكم جديد جايگزين كند

اگر قرار بود كه آيات منسوخ يك هدف و پيام داشته باشند اين سؤال شما بجا و صحيح بود اما نبايد غافل بود كه آيات قرآن مشتمل بر پيام هاي متعددي هستند.

صفحه‌ها