پرسش وپاسخ

مدینه، نقره، نباج، بصره، اهواز، بهبهان، شیراز، اصطخر، ابركوه(ابرقوه)، ده‌شیر، یزد، خرانق، رباط پشت بادام، نیشابور، ده سرخ، طوس، سرخس، مرو

دانش و آگاهي پیامبران و امامان(ع) بر دو قسم است:1ـ علم هایی كه از راه هاي عادي فراهم مي آید،2ـ علومي كه از راه های ماوراي طبیعي حاصل می شود.

صفحه‌ها