مرکز ملی پاسخگویی، باستان گرایی، کمپانی هند شرقی، بریتانیا