مرکز ملی پاسخگویی، دکتر فرشته موتابی، دکتر حمزه عبدی، کارگاه زوج درمانی، CBCT

مدیر علمی گروه مشاوره و رواشناسی مرکز ملی پاسخگویی از برگزاری کارگاه دو روزه زوج درمانی در ساختمان آموزش دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران خبر داد.