علم معنا شناسی

استفاده از علم معنا شناسی در متون مقدّس (کتاب و سنّت) می تواند لایه های معنایی جدیدی را به صورت حوزه های معناشناختی به جامعه ی دینی عرضه نماید.