حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

اعتقادات فرقه زیدیه را چقدر می توان به خود زیدبن علی(ع) نسبت داد؟
این آسیب وجود دارد که بعد از فاصله از پیشوای اولیه خود، انحراف در این فرقه صورت گرفته است.
این فرقه برای خود کتابهای فقه دارد و فقه شان متاثر از فقه حنفی است، و از بعضی جهات به اهل سنت نزدیک ترند تا به شیعه و این مباحث در تاریخ زیدیه وجود دارد و موضوع کلام است که در آنجا بحث می شود.