سلام علیکم
در مسجد نشسته بودم و حواسم نبود پوست روی زخم صورتم را کندم و در مسجد جایی که نماز میخوانیم خارج شدم تا به اشپزخانه مسجد که چسبیده به خود مسجد بود بروم و پوست کنده شده را در سطل اشغال بیندازم در حالی که توجه نداشتم پوست افتاد حالا میخواستم بدانم تکلیف من چیست با توجه به اینکه نمیدانم ان قسمت جز مسجد است یا نه ولی همینقدر میدانم که این پوست مسجد را نجس نمیکند چون خشک بود
با تشکر

اشکال ندارد. چون می دانید که مسجد نجس نشده است تکلیف خاصی ندارید فقط می توانید به خادم بگویید آن منطقه که پوست افتاده است با جارو برقی آن پوست را جارو کند. (1)
پی نوشت:
1 . سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467 .