سلام عليكم.
1) اگر انسان در نماز 4 ركعتي در ركعت سوم شروع به خواندن تشهد كند و بعد از خواندن چند كلمه از تشهد بفهمد كه هنوز يك ركعت ديگر باقيمانده، بنابراين تشهد را رها كند و به نماز ادامه دهد آيا بعد از اتمام نماز بايد سجده سهو به جا آورد؟
2)اگر انسان به جاي خواندن تسبيحات اربعه شروع به خواندن حمد و سوره كند و بعد از خواندن چند جمله متوجه شود آنگاه بايد چگونه عمل كند؟
3) مي دانيم كه هر جاي نماز را نسان براي غير خدا تغيير دهد و بخواند نماز او باطل است. اگر فردي موقع خواندن قنوت چون افراد ديگري در اتاق حضور دارند و نمي خواهد آنها دعاي او را بشنوند يا خجلت مي كشد كه دعاي او را ديگران بشنوند قنوت خود را با صداي آهسته تر بخواند آيا نماز او باطل مي شود؟ براي جاهاي ديگر نماز غير از قنوت چه؟
با تشكر.

پرسش 1:
اشتباه خواندن بعضي قسمتهاي نماز
شرح : سلام عليكم. 1) اگر انسان در نماز 4 ركعتي در ركعت سوم شروع به خواندن تشهد كند و بعد از خواندن چند كلمه از تشهد بفهمد كه هنوز يك ركعت ديگر باقيمانده، بنابراين تشهد را رها كند و به نماز ادامه دهد آيا بعد از اتمام نماز بايد سجده سهو به جا آورد؟
پاسخ:

در فرض سؤال سجده سهو واجب نيست، بعد از متوجه شدن به اينکه يک رکعت ديگر مانده، تشهد را رها کند و به نماز ادامه دهد نماز صحيح است. و اين مورد از مواردي که سجده سهو واجب مي شود نمي باشد. (1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 1236 و1264.
پرسش 2:
اگر انسان به جاي خواندن تسبيحات اربعه شروع به خواندن حمد و سوره كند و بعد از خواندن چند جمله متوجه شود آنگاه بايد چگونه عمل كند؟
پاسخ:

در صورتي که اشتباه در رکعت دوم يا سوم به جاي تسبيحات؛ حمد را بخواند و بعد از خواندن چند جمله متوجه شود، بايد آن را رها کند و بايد تسبيحات را بخواند يا به قصد خواندن سوره حمد به جاي تسبيحات ، سوره حمد را از اول بخواند، و بهتر آن است که تسبيحات اربعه را بخواند. (1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 1012 ( نظر رهبري در اين مسأله مطابق با فتواي امام خميني مي باشد).
پرسش 3:
مي دانيم كه هر جاي نماز را نسان براي غير خدا تغيير دهد و بخواند نماز او باطل است. اگر فردي موقع خواندن قنوت چون افراد ديگري در اتاق حضور دارند و نمي خواهد آنها دعاي او را بشنوند يا خجلت مي كشد كه دعاي او را ديگران بشنوند قنوت خود را با صداي آهسته تر بخواند آيا نماز او باطل مي شود؟ براي جاهاي ديگر نماز غير از قنوت چه؟ با تشكر.
پاسخ:

بلند خواندن دعاي قنوت واجب نيست و آهسته خواندن دعاي قنوت نيز صحيح است.
به طور کلي در بلند و آهسته خواندن ذکر هاي نماز، براي مرد ، واجب است که قرائت يعني حمد و سوره نماز صبح؛ مغرب و نماز عشا را بلند بخواند و اگر يک حرف را عمدا آهسته بخواند نماز باطل است. اما قرائت ظهر و عصر را بايد آهسته بخواند.
هم چنين تسبيحات اربعه در تمام نماز ها بايد آهسته خوانده شود، اما ذکر هاي ديگري نماز مانند ذکر قنوت، رکوع؛ سجود؛ تشهد و سلام نماز، فرقي نمي کند آهسته خوانده شود يا بلند و اختيار با نمازگزار است.
بنابراين اگر کسي دعاها و ذکرهاي قنوت را آهسته بخواند نماز صحيح است.(1)
پي نوشت:
1.امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 992و993و1007 ( نظر رهبري در اين مسأله مطابق با فتواي امام خميني مي باشد).