ايا حمام رفتن روزه را باطل ميكند؟

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز؛
حمام رفتن روزه را باطل نمي كند و اگر باعث ضعف شود مکروه است. ولی ضرری به روزه نمی زند.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم توضیح المسائل مسئله 1398.