اگر از طریق صحبت کردن با تلفن ارضا مرد ارضا شود اشکال دارد یا اینکه خیر. ممنون
مرجع تقلید آیت ا... سیستانی

اگر فقط از طریق صحبت کردن ارضا صورت گیرد و دستکاری و بازی در کار نباشد، اشکالی ندارد. (1)

پی نوشت:
1. سوال از دفتر آیت الله سیستانی در قم (7836565-0251)