ارضا شدن تلفنی با همسر

اگر از طریق صحبت کردن با تلفن ارضا مرد ارضا شود اشکال دارد یا اینکه خیر. ممنون
مرجع تقلید آیت ا... سیستانی

پاسخ: 

اگر فقط از طریق صحبت کردن ارضا صورت گیرد و دستکاری و بازی در کار نباشد، اشکالی ندارد. (1)

پی نوشت:
1. سوال از دفتر آیت الله سیستانی در قم (7836565-0251)