چرا مادر بزرگي به نوه دختري خود كه آن هم دختر باشد شير دهد دخترش به همسرش حرام است

پاسخ: 

پرسشگر محترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با اين مركز
علت حرام شدن دختر بر شوهرش آن است که شوهر دختر پدر این کودک می باشد، و بر پدر کودک رضاعی حرام است با فرزندان زن شیردهنده کودکش ازدواج نماید. (1) چون دخترش خواهر رضاعی همسرش می شود.

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 2465 و تحریر الوسیلة، ج2، ص258، مساله 12. ( نظر آیت الله خامنه ای مطابق به فتوای امام در این مسأله می باشد).