صله رحم

پسر بزرگ خانواده هستم ۳برادر کوچک و۳خواهر کوچکتراز من هستن همگی عروس وداماد شدن بدون اینکه من خبری داشته باشم علت ان هم پدرومادرم هستن همگی برادر خواهرها باهم قهر هستن چراکه پدرم تاکنون به خانه هیچ کدام نرفته وهرکدام راعروس داماد کرده به هیچ کدام خبر یک باره متوجه میشویم که فلانی دامادشده یاعروس دراعتراض به پدر مادر درجوابمان میگویند شما چه کاره اید هش

پاسخ: 

صله ارحام واجب و قطع رحم حرام و از گناهان بزرگ است(1). از بدترین اعمالی که آثار منفی آن بسیار زود به انسان می رسد، قطع رحم است.
هرچند کار پدر شما صحیح نیست، ولی باید با برادران و خواهران خود ارتباط برقرار کنید. با پدر و مادر خود نیز با احترام رفتار کنید. رابطه خود را با هیچ یکی از ارحام مخصوصا برادران و خواهران و پدر ومادر قطع نکنید. سعی کند با اخلاق و رفتار خوب بین برادران و خواهران ارتباط برقرار کنید. با روش نیکو با پدر خود صحبت کنید. بگوئید این نوع رفتار ایشان سبب کدورت و قطع ارتباط بین فامیل و ارحام می شود. برای پدر شما نیز گناه آن نوشته می شود.
پی نوشت:
1. سایت آيت الله سیستانی، سؤال ها و جواب ها، احکام صله رحم، سؤال 2-4.