لقاءالله

منظور از اینکه دیدار مومنان لقاءالله است یعنی چه؟

پاسخ: 

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
براي لقاء الله معاني چندي ذكر كرده اند از جمله:
1. لقاء الله به معني ملاقات مرگ.
2. لقاء الله به معني لقاي ثواب خداوند.
3. لقاء الله به معني ملاقات آخرت.
4. لقاء الله به معني ملاقات با اولياي الهي در آخرت، از اين جهت که اوليا مظهر حق اند . ديدار آن ها مانند ملاقات با خداست.
5. لقاء الله به معني فناي در اسما و صفات الهي و مشاهده احاطه قيومي حق و فناي ذات خود و بالعيان، وجود خويش و جميع موجودات را سايه حق ديدن (1). در ملاقات ممكن الوجود با خداوند جليل اصل ملاقات حقيقتا وجود دارد. لكن نحوه آن بايد به شكلي باشد كه لايق ملاقات كننده و ملاقات شونده باشد . به اين دليل معناي پنجم معناي صحيح براي لقاء الله است (2).
لقاي رب عبارت است از نيل به مقام قرب پروردگار . مقام قرب نيز همان نزديكي ارزشي هر چه بيش تر به صفات حضرت حق است كه از طريق تحقق و بروز و ظهور صفات الهي در آدميان صورت مي گيرد.
به بيان ديگر، انسان به ميزاني كه روح و صفات خداوندي را در خود متجلي كند و استعدادهاي فطري و انساني اش را محقق سازد ، به خدا نزديك تر شده و به مقام قرب و لقاي حق نايل آمده است. لقاء الله بيانگر جهت گيري و نشانه يك خط سير معين در روند تعالي وجودي آدمي است .
پي نوشت ها:
1.فلسفه و قرآن، ج 3، ص 156.
2.رساله لقاء الله، ص 6 - 7.